home keyboard_arrow_right Program Management Unit

Program Management Unit

(PMU มาจากคำว่า Program Management Unit) เป็นกลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัยด้าน ววน. โดยหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม “7 พีเอ็มยู : หน่วยหนุนทุนวิจัย” ประกอบด้วย

1) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

3) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)

4) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

นอกจากนี้ยังมี 3 หน่วยบริหารและจัดการทุนในระบบ ววน. ที่ดำเนินการภายใต้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประกอบด้วย

5) PMU “A” มาจาก Area – based หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

6) PMU “B” มาจาก Brain Power, manpower หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)

7) PMU “C” มาจาก Competitiveness หรือ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

NIA กับบทบาทหน้าที่การดูแล P11 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและพื้นฐานที่เศรษฐกิจนวัตกรรม

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Objectives and Key Results: OKRs)

ดาวน์โหลดเอกสาร (ร่าง OKR) สำหรับ พ.ศ. 2563-2565 ฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562