homekeyboard_arrow_rightNIA ร่วมกับจังหวัดพัทลุงและอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเรื่อง “ความสำคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพัทลุง”

NIA ร่วมกับจังหวัดพัทลุงและอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเรื่อง “ความสำคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพัทลุง”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับจังหวัดพัทลุงและอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงได้กำหนดจัดประชุมเรื่อง “ความสำคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพัทลุง” ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ให้กับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดพัทลุง และประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรม 

โดยได้รับเกียรติจาก นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวเปิดการประชุม โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA ได้แนะนำบทบาทของ NIA และ ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม NIA บรรยายในหัวข้อ นวัตกรรม “ทำไม” ต้องทำ / Strategic Innovation Management และนำเสนอตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ให้ผู้ฟังเข้าใจและเข้าถึงได้โดยง่าย พร้อมทั้งยกตัวอย่างเรื่องเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และเรื่องนวัตกรรมภาครัฐ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระบบนวัตกรรมภูมิภาค ในการเชื่อมโยงกับส่วนราชการท้องถิ่น เพื่อยกระดับความสามารถการพัฒนานวัตกรรมพื้นที่ภาคใต้


#REGIONAL #PIONEERING #INNOVATORNETWOR #NIA#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ