homekeyboard_arrow_rightสนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บจก.แฮพอัพ เน็ทเวิร์ค ร่วมมือคัดสรรโจทย์ปัญหาจากพื้นที่เป้าหมายที่ตรงความต้องการของชุมชน

สนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บจก.แฮพอัพ เน็ทเวิร์ค ร่วมมือคัดสรรโจทย์ปัญหาจากพื้นที่เป้าหมายที่ตรงความต้องการของชุมชน

สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท แฮพอัพ เน็ทเวิร์ค จำกัด ร่วมมือคัดสรร โจทย์ปัญหาจากพื้นที่เป้าหมายที่ตรงความต้องการของชุมชน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนพื้นที่เป้าหมาย ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ระยะที่ 2” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีพื้นที่เป้าหมายและโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ ดังนี้

1. ชุมชนจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
1) นวัตกรรมตลาดสำหรับสินค้าชุมชน
2) นวัตกรรมการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม
3) เกษตรอินทรีย์ เช่น อาหารอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ครบวงจร
4) นวัตกรรมพลังงานทดแทน

2. ชุมชนเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
1) นวัตกรรมตลาดสำหรับสินค้าชุมชน
2) นวัตกรรมการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม
3) นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4) นวัตกรรมพลังงานทดแทน

3. ชุมชนแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1) นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น กากกาแฟ
2) การบริหารจัดการน้ำ เช่น การจัดการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค
3) เกษตรอัจฉริยะ เช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
4) นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม

คุณสมบัติผู้ยื่นผลงานนนวัตกรรมเพื่อสังคม
1. นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท/หจก./วิสาหกิจเริ่มต้น/วิสาหกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/มูลนิธิ
2. อาจารย์และนักวิจัย
3. ผลงานนวัตกรรมมีต้นแบบพร้อมขยายผลไปพื้นที่เป้าหมาย

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://social.nia.or.th/index.php/2019/04/24/siv2/

#หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม #SocialInnovation #NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ