homekeyboard_arrow_rightข่าวดี!!! NIA ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 3

ข่าวดี!!! NIA ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 3

สนช. จับมือคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชวนคนรุ่นใหม่อายุ 15 ปีขึ้นไป ทีมละไม่เกิน 5 คน ร่วมประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาทางสังคมโดยใช้นวัตกรรมได้มีโอกาสนำเสนอแผนธุรกิจ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มิถุนายน 2562

สามารถส่งใบสมัคร ออนไลน์ได้ที่ https://bas.swu.ac.th/nia2019

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขการสมัคร
ประเภทนักเรียน (อายุไม่เกิน 18 ปี)

1. นักเรียน มีอายุ 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี นับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร (โดยมีเอกสารแสดงสถานะภาพของนักเรียน เช่น บัตรประจำตัวนักเรียน หรือเอกสารอื่นๆ) รวมทีมไม่เกิน 5 คน
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคมของโครงการได้
4. แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น

ประเภทอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)
1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับปริญญาตรี (โดยมีเอกสารแสดงสถานะภาพของนักศึกษา เช่น บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือเอกสารอื่นๆ) รวมทีมไม่เกิน 5 คน
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคมของโครงการได้
4. แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น

ประเภทบุคคล ทั่วไป
1. คนรุ่นใหม่ อายุ 15 ปีขึ้นไป รวมทีมไม่เกิน 5 คน
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคมของโครงการได้
4. แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น

ระยะเวลาในการรับสมัครและกิจกรรม

▪ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2562 โดยต้องส่งแผนฉบับย่อ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 (หากส่งทางไปรษณีย์นับวันประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2562)

▪ ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562
ผู้ผ่านเข้ารอบแรกเข้าร่วมการอบรม วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562
นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ ภายในเดือน กันยายน 2562

ประกาศผลผู้ชนะการประกวด ทั้งประเภทนักเรียน (อายุไม่เกิน 18 ปี) ประเภทอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) และประเภทบุคคลทั่วไป ภายในเดือน กันยายน 2562

โดยมอบรางวัลการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม 2562

เงินรางวัลและการสนับสนุน
ประเภทนักเรียน (อายุไม่เกิน 18 ปี)
– รางวัลชนะเลิศ = 20,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 1 = 10,000 บาท

ประเภทอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)
– รางวัลชนะเลิศ = 40,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 1 = 20,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 2 = 10,000 บาท

ประเภทบุคคลทั่วไป
– รางวัลชนะเลิศ = 100,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 1 = 50,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 2 = 30,000 บาท
– รางวัลชมเชย 2 รางวัล = 10,000 บาท

#ธุรกิจเพื่อสังคม #SocialInnovation #NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ