homekeyboard_arrow_rightNIA เปิดรับร่างข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Innovation)

NIA เปิดรับร่างข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Innovation)

สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเปิดรับร่างข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Innovation) ด้านธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ภายใต้กลไกการสนับสนุน Thematic Innovation ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับสาขาและประเด็นที่มีผลกระทบต่ออนาคตของประเทศในระดับสูง โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ 2 หัวข้อ ได้แก่

1. การเพาะปลูกแบบทันสมัย (Smart Plantation Solution) โดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพของผลิตผล และเพิ่มผลกำไรจากการเพาะปลูก โดยใช้ข้อมูลของต้นพืช สภาพแวดล้อมของฟาร์ม และฐานข้อมูลด้านการเกษตร ที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย มาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการตัดสินใจปรับปัจจัยการผลิตและการดูแลรักษาต้นพืชอย่างพอเหมาะ ซึ่งจะมุ่งเน้นที่พืชเศรษฐกิจที่มีอายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า 1 ปี ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด เป็นต้น

2. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง (Postharvest and Transportation) เพื่อคงคุณภาพเอาไว้ให้นานที่สุด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายและศักยภาพการส่งออกสินค้าทางการเกษตร โดยอาศัยเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย รวมไปถึงการจัดการผลิตผลเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร การตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อความปลอดภัยในอาหาร ซึ่งจะมุ่งเน้นที่ผลไม้ส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และมะม่วง เป็นต้น

ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://mis.nia.or.th/ ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563 โดยลงทะเบียนผ่านกลไกการสนับสนุน Thematic Innovation ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงิน เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และเงินสนับสนุนสูงสุด 5,000,000 บาท/โครงการ แต่ไม่เกิน 75% ของงบประมาณโครงการทั้งหมด

เงื่อนไข บริษัทหรือนิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ

1. ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. มีผู้เชี่ยวชาญร่วมในการดำเนินโครงการ

3. สามารถแก้ปัญหาภาพรวมของอุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://econ.nia.or.th/madatoryagtech 

email: econ@nia.or.th,open@nia.or.th, 02-017 5555 ต่อ 545 (นิมิต) 549 (นงนุช) 407 (วัลยา, ภัสสร, ปณาลี)

Click ลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันที่ 17 มีนาคม 2563

Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

Download แบบฟอร์มนำเสนอโครงการ (Presentation Form)

*สนช. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและเวลา คำตัดสินของ สนช. ถือเป็นที่สิ้นสุด