homeราคากลาง


ราคากลาง

เอกสารชี้แจ้งเพิ่มเติมประกาศราคากลาง เลขที่ อ0016/2561

เอกสารชี้แจ้งเพิ่มเติมประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม (Innovation Management Project Application) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0016/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศร่าง เลขที่ อ0016/2561

ประกาศร่างจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม (Innovation Management Project Application) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0016/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศร่าง เลขที่ 0001/2561

ประกาศร่างจ้างเหมาเพื่อบริหารจัดการโครงการ Global Acceleration Program ระยะที่ 2/2561 (Management of Global Acceleration Program Phase 2/2018) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0001/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบ ตามประกาศเลขที่ 0039/2560

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานประกาศแนวโน้มนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย และการแข่งขันนวัตกรรมอาหารในเมือง (Thailand food innovation trend announcement & Thailand innovative urban food challenge) ตามประกาศเลขที่ 0039/2560

ดาวน์โหลด

ประกาศร่าง เลขที่ 0041/2560

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค เลขที่ 0041/2560

ดาวน์โหลด

ประกาศร่าง เลขที่ 0040/2560

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม เลขที่  0040/2560

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบ ตามประกาศเลขที่ 0032/2560

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามประกาศสอบราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้า (Branding & Brand Value Innovation) ตามประกาศเลขที่ 0032/2560

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบ ตามประกาศเลขที่0027/2560

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดงานเปิดตัวยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสังคม ตามประกาศเลขที่0027/2560

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบ ตามประกาศเลขที่ 0022/2560

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามประกาศเลขที่ 0022/2560

ดาวน์โหลด