homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสมุดปกขาว (White Paper) การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีด้านดนตรี ศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ (MAR Tech)

เลขที่ อ0042/2563

สร้างเมื่อ : 10 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำหรับระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)

เลขที่ อ0041/2563

สร้างเมื่อ : 31 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบบริหารจัดการความรู้ (NIA Knowledge Management)

เลขที่ อ0040/2563

สร้างเมื่อ : 31 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่มเยาวชน) ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม STEAM4NNOVATOR

เลขที่ อ0039/2563

สร้างเมื่อ : 31 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ (MOOCs) ระยะ 2

เลขที่ อ0038/2563

สร้างเมื่อ : 26 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย (Network Hardware) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0037/2563

สร้างเมื่อ : 24 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO) รุ่นที่ 3

เลขที่ อ0036/2563

สร้างเมื่อ : 24 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ อ0035/2563

สร้างเมื่อ : 23 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงาน “การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม สำหรับโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน” ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0034/2563

สร้างเมื่อ : 19 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) สำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

เลขที่ อ0033/2563

สร้างเมื่อ : 19 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) สำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เลขที่ อ0032/2563

สร้างเมื่อ : 19 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.

เลขที่ อ0031/2563

สร้างเมื่อ : 19 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด