homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจนวัตกรรม

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจนวัตกรรม

สร้างเมื่อ : 20 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตร ออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน (AgTech Battle)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตร ออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน (AgTech Battle)

สร้างเมื่อ : 20 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program)

สร้างเมื่อ : 20 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการการจ้างเหมาบริการดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจนวัตกรรม

อ0032/2562

สร้างเมื่อ : 18 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program)

สร้างเมื่อ : 15 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์งาน Startup Thailand 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ0029/2562

สร้างเมื่อ : 14 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่มเยาวชน) ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อ0031/2562

สร้างเมื่อ : 12 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมากิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY)

ประกาศราคากลางจ้างเหมากิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY)

สร้างเมื่อ : 11 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตร ออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน (AgTech Battle)

อ0028/2562

สร้างเมื่อ : 8 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานพัฒนาระบบการประเมินและขยายผลลัพธ์ทางสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ0030/2562

สร้างเมื่อ : 8 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ ระบบการจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูล (MOOCs)

อ0027/2562

สร้างเมื่อ : 6 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการสร้างมุมมองใหม่จากธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับโลก (Empowering with Mindset Changing of Innovation Business from local to Global Business) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0025/2562

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการสร้างมุมมองใหม่จากธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับโลก (Empowering with Mindset Changing of Innovation Business from local to Global Business) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0025/2562

สร้างเมื่อ : 5 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด