homeประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา

0039/2560

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานประกาศแนวโน้มนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย และการแข่งขันนวัตกรรมอาหารในเมือง (Thailand food innovation trend announcement & Thailand innovative urban food challenge) เลขที่ 0039/2560

สร้างเมื่อ : 10 ส.ค. 2560
ดาวน์โหลด

0037/2560

ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านกาแฟ/เครื่องดื่มเพื่อให้บริการภายในอาคารอุทยานวัตกรรม เลขที่  0037/2560

สร้างเมื่อ : 21 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลด

0036/2560

ประกาศสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ตลาดนัดนวัตกรรม (InnoMart) สัญจร จังหวัดระยอง เลขที่  0036/2560  

สร้างเมื่อ : 7 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลด

0035/2560

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานตลาดนัดนวัตกรรม (InnoMart) สัญจร จังหวัดระยอง เลขที่  0035/2560

สร้างเมื่อ : 7 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลด

0033/2560

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและทำความสะอาดผนังกระจกด้านนอกอาคารอุทยานนวัตกรรม เลขที่  0033/2560

สร้างเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

0032/2560

ประกาศสอบราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้า(Branding & Brand Value Innovation) เลขที่  0032/2560

สร้างเมื่อ : 13 มิ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

0031/2560

ประกาศสอบราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาและกำหนดรูปแบบแนวทางการนวัตกรรมตลาดเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า (Market Innovation for Export – Import Business)เลขที่  0031/2560

สร้างเมื่อ : 9 มิ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

0029/2560

ประกาศสอบราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาและกำหนดรูปแบบแนวทางการนวัตกรรมตลาด เพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า (Market Innovation for Export – Import Business) เลขที่  0029/2560

สร้างเมื่อ : 22 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

0028/2560

ประกาศสอบราคาจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนากิจกรรมเผยแพร่นวัตกรรมตลาดสู่วงกว้าง (Market Innovation Diffusion) เลขที่  0028/2560

สร้างเมื่อ : 18 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

0027/2560

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดงานเปิดตัวยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสังคม เลขที่  0027/2560

สร้างเมื่อ : 17 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

0026/2560

ประกาศสอบราคาจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและการพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต เลขที่ 0026/2560

สร้างเมื่อ : 5 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

0023/2560

ประกาศสอบราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้า (Branding & Brand Value Innovation) เลขที่  0023/2560

สร้างเมื่อ : 2 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด