สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด

ประกาศจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการสร้างความตระหนักและเผยแพร่กระบวนการ STEAM4INNOVATOR ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 8 เม.ย. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เอกสารเพิ่มเติม

สร้างเมื่อ 7 เม.ย. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 - 3 เพื่อปรับตัวหลังสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 (Pioneering Innovator Network Reunion) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ 31 มี.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เอกสารเพิ่มเติม

สร้างเมื่อ 25 มี.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเตรียมความพร้อมงานวิจัย สู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก

สร้างเมื่อ 25 มี.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร สำหรับองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 - 3 เพื่อปรับตัวหลังสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 (Pioneering Innovator Network Reunion)

สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนิน “กิจกรรมการพัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน”

สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2565

ประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการเชื่อมเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน ปี 2565 (Growth Program for startups 2022)

สร้างเมื่อ 7 มี.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุกในสื่อต่างประเทศ

สร้างเมื่อ 3 มี.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สร้างเมื่อ 3 มี.ค. 2565