homeประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา

เลขที่ อ0019/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร สำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับทุนจาก สนช.

สร้างเมื่อ : 15 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0015/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมแสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ

สร้างเมื่อ : 15 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0018/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม สู่การลงทุน ปี 2564ระดับทั่วไป สำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Growth Regular Program 2021 for startups)

สร้างเมื่อ : 14 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0017/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)”

สร้างเมื่อ : 14 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0011/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 3 (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY)

สร้างเมื่อ : 8 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0014/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบธุรกิจการนวัตกรรมกลุ่มคนรุ่นใหม่ Founder Apprentice 2564

สร้างเมื่อ : 7 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0013/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรม ออกแบบและจัดทำนิทรรศการในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

สร้างเมื่อ : 7 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0012/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) สำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

สร้างเมื่อ : 7 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0010/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial) ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ : 24 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0009/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา “การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้” (Deep South Innovation Business Coaching Program)

สร้างเมื่อ : 13 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0008/2564

ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านกาแฟ/เครื่องดื่มเพื่อให้บริการภายในอาคารอุทยานวัตกรรม ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สร้างเมื่อ : 12 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0007/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือ ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างผู้ประกอบการไทยและอิสราเอล

สร้างเมื่อ : 11 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลด