สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 2 มี.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและสร้างความสามารถด้านการทำธุรกิจนวัตกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้ประกอบการภูมิภาค

สร้างเมื่อ 22 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหลักสูตรยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม รุ่นที่ 2 (SME to IBE 2)

สร้างเมื่อ 17 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สร้างเมื่อ 15 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาระบบการอบรมออนไลน์ (MOOCs)

สร้างเมื่อ 15 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินจัดกิจกรรมบ่มเพาะ เพื่อเร่งสร้างธุรกิจของนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรม Startup Thailand League ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 11 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) สำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

สร้างเมื่อ 10 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการผลิตสื่อเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงนวัตกรรมเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ 10 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบประเมินความสามารถทางนวัตกรรมแบบออนไลน์ ระยะที่ 4 (Innovative Organization Program – IOP) ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ 9 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 9 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 4”

สร้างเมื่อ 7 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สร้างนวัตกรอย่างเข้มข้น (Trainers’ LAB) ครั้งที่ 2 เอกสารเพิ่มเติม

สร้างเมื่อ 7 ก.พ. 2565