homeประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา

เลขที่ อ0005/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม Startup Thailand League 2021

สร้างเมื่อ : 10 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0004/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานยกระดับการพัฒนาคลัสเตอร์การนำเสนองานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างเมื่อ : 2 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0003/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่ 3

สร้างเมื่อ : 19 ต.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0001/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สร้างเมื่อ : 1 ต.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0076/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 2 (SPACE-F: FoodTech Incubator & Accelerator Program Batch 2)

สร้างเมื่อ : 30 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0075/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค

สร้างเมื่อ : 10 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0074/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

สร้างเมื่อ : 10 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0073/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม

สร้างเมื่อ : 10 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0072/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ 2564

สร้างเมื่อ : 9 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0071/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะตู้ ชนิด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือน

สร้างเมื่อ : 9 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0070/2563

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับงานเอกสาร Microsoft Office 365

สร้างเมื่อ : 8 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0069/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่

สร้างเมื่อ : 2 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด