homeประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา

เลขที่ อ0049/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ : 1 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0048/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

สร้างเมื่อ : 1 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0047/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในรูปแบบออนไลน์

สร้างเมื่อ : 29 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0046/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในช่วงเร่งสร้างระยะเริ่มต้น

สร้างเมื่อ : 29 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0044/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคการเกษตร

สร้างเมื่อ : 27 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0045/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ (NIA Northern Regional Connect) ภายในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

สร้างเมื่อ : 23 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0043/2563

ประกาศจ้างเหมาจัดกิจกรรมแสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ

สร้างเมื่อ : 16 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0042/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสมุดปกขาว (White Paper) การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีด้านดนตรี ศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ (MAR Tech)

สร้างเมื่อ : 10 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0041/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำหรับระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)

สร้างเมื่อ : 31 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0039/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่มเยาวชน) ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR

สร้างเมื่อ : 31 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0040/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบบริหารจัดการความรู้ (NIA Knowledge Management)

สร้างเมื่อ : 31 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0038/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ (MOOCs) ระยะ 2

สร้างเมื่อ : 26 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด