สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด

ประกาศจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่มุ่งสู่ความสำเร็จ เอกสารเพิ่มเติม

สร้างเมื่อ 4 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร สำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับทุนจาก สนช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ 4 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมไทย เพื่อความร่วมมือกับต่างประเทศ ปี 2565: Corporate SPARK 2022

สร้างเมื่อ 3 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 3 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Global Startup Hub: EEC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 3 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร (Global Startup Hub: BKK) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 3 ก.พ. 2565

ประกาศจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ 3 ก.พ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สร้างนวัตกรอย่างเข้มข้น (Trainers’ LAB)

สร้างเมื่อ 31 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการผลิตสื่อเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงนวัตกรรมเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาค

สร้างเมื่อ 28 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบประเมินความสามารถทางนวัตกรรมแบบออนไลน์ ระยะที่ 4 (Innovative Organization Program – IOP)

สร้างเมื่อ 27 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา “จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม ภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ 27 ม.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก

สร้างเมื่อ 26 ม.ค. 2565