homeประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา

เลขที่ อ0055/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม

สร้างเมื่อ : 1 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0054/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีระยะที่ 3

สร้างเมื่อ : 22 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0053/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์ One-Stop Service (OSS) ย่านปุณณวิถี – District C True Digital Park

สร้างเมื่อ : 15 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0052/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์ One-Stop Service (OSS) ย่านเชียงใหม่ – Chiangmai&Co

สร้างเมื่อ : 15 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0051/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร สำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

สร้างเมื่อ : 15 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0050/2563

ประกวดราคาจ้างเหมาสื่อสารสร้างการรับรู้นวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand)

สร้างเมื่อ : 13 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0049/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ : 1 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0048/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

สร้างเมื่อ : 1 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0047/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในรูปแบบออนไลน์

สร้างเมื่อ : 29 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0046/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในช่วงเร่งสร้างระยะเริ่มต้น

สร้างเมื่อ : 29 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0044/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคการเกษตร

สร้างเมื่อ : 27 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0045/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ (NIA Northern Regional Connect) ภายในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

สร้างเมื่อ : 23 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด