สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ 20 ธ.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม Startup Thailand League 2022

สร้างเมื่อ 17 ธ.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (Global Startup Hub: CNX)

สร้างเมื่อ 14 ธ.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานการประเมินผลตอบแทนทางสังคมสำหรับโครงการธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

สร้างเมื่อ 14 ธ.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563

สร้างเมื่อ 7 ธ.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำหนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เล่ม 3

สร้างเมื่อ 3 ธ.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2565

สร้างเมื่อ 25 พ.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา “การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน” (Deep South Innovation Business Coaching Program)

สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการช่องยูทูบของ สนช. (NIA Channel)

สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สร้างเมื่อ 29 ก.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ปีงบประมาณ 2565 และระบบการจัดการฐานข้อมูล

สร้างเมื่อ 9 ก.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565

สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2564