homeประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา

อ0044/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) สำหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 7 มิ.ย. 2562
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0042/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบรวบรวมข้อมูลและติดตามพัฒนาการด้านศักยภาพนวัตกรรม ของเยาวชนโครงการ STEAM4INNOVATOR (Tracking) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0042/2562

สร้างเมื่อ : 5 มิ.ย. 2562
ดาวน์โหลด

อ0043/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization BOK) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 5 มิ.ย. 2562
ดาวน์โหลด

อ0041/2562

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 27 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด

อ0040/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ด้านนวัตกรรม และการสื่อสารรับรู้นวัตกรรมของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 23 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด

อ0039/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม (Data Driven Innovation) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 16 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด

อ0038/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นระยะแรก (Startups in Residence) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 2 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด

อ0037/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่มเยาวชน) ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

สร้างเมื่อ : 25 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0036/2562

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่มเยาวชน) ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ : 3 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0035/2562

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากสนช. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0035/2562

สร้างเมื่อ : 29 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0034/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานพัฒนาระบบการประเมินและขยายผลลัพธ์ทางสังคม ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0034/2562

สร้างเมื่อ : 26 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

อ0033/2562

ประกาซประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตร ออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน (AgTech Battle) ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ : 20 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด