สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตรการโค้ชสำหรับผู้บริหาร

สร้างเมื่อ 11 มิ.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดทำหนังสือ The Founder เล่ม 2

สร้างเมื่อ 17 พ.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดทำโครงสร้างเว็บ (Web Portal) นวัตกรรมเชิงพื้นที่

สร้างเมื่อ 17 พ.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลและประชาสัมพันธ์ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สร้างเมื่อ 7 พ.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนากลยุทธ์เพื่อทดลองใช้กลไกการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท

สร้างเมื่อ 6 พ.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม

สร้างเมื่อ 5 พ.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดทำกลไกพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ย่านไซเบอร์เทคกรุงเทพมหานคร (Bangkok CyberTech District)

สร้างเมื่อ 3 พ.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสื่อสารนวัตกรรมประเทศไทยเชิงรุก

สร้างเมื่อ 23 เม.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคต (Images of Futures) ปี 2564 ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ 23 เม.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ย่านนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุน

สร้างเมื่อ 20 เม.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหลักสูตร “อบรมการยกระดับความสารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม (SMEs to Innovation Based Enterprise)”

สร้างเมื่อ 7 เม.ย. 2564