homeประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา

อ0032/2562

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0032/2562


สร้างเมื่อ : 20 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

อ0028/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตร ออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน (AgTech Battle) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0028/2562

สร้างเมื่อ : 20 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

อ0029/2562

ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์งาน Startup Thailand 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 14 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

อ0031/2562

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่มเยาวชน) ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 12 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

อ0028/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตร ออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน (AgTech Battle) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0028/2562

สร้างเมื่อ : 8 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

อ0030/2562

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานพัฒนาระบบการประเมินและขยายผลลัพธ์ทางสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 8 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

อ0027/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ ระบบการจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูล (MOOCs) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0027/2562

สร้างเมื่อ : 6 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

อ0026/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0026/2562

สร้างเมื่อ : 1 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

อ0025/2562

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการสร้างมุมมองใหม่จากธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับโลก (Empowering with Mindset Changing of Innovation Business from local to Global Business) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0025/2562

สร้างเมื่อ : 27 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด

อ0023/2562

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน Startup Thailand 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0023/2562

สร้างเมื่อ : 27 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด

อ0022/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0022/2562

สร้างเมื่อ : 26 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด

อ0022/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0022/2562

สร้างเมื่อ : 26 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด