homeประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา

เลขที่ อ0019/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 19 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0018/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 5 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering: IDE to IPO #5)

สร้างเมื่อ : 12 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0017/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ : 24 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและ สังคม และการประเมินผลศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับ สนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและการประเมินผลศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561

สร้างเมื่อ : 23 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0015/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 17 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0014/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 13 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0011/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกร Founder Apprentice 2563 ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพ STEAM4INNOVATOR กลุ่มเครือข่ายเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0007/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรม ออกแบบและจัดทำ นิทรรศการในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 20 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0056/2562

ประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2565)

สร้างเมื่อ : 16 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0055/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1 (Public Private Chief Innovation Leadership #1)

สร้างเมื่อ : 16 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0054/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร และงานระบบไฟฟ้า อาคารอุทยานนวัตกรรม ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 9 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด

อ0053/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO) รุ่นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 30 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด