homeประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา

0025/2560

ประกาศสอบราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน เลขที่ 0025/2560

สร้างเมื่อ : 2 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

0022/2560

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (กรกฎาคม 2560 – กันยายน 2563) เลขที่ 0022/2560

สร้างเมื่อ : 24 เม.ย. 2560
ดาวน์โหลด

0021/2560

ประกาศสอบราคาจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนากิจกรรมเผยแพร่นวัตกรรมตลาดสู่วงกว้าง (Market Innovation Diffusion) เลขที่  0021/2560

สร้างเมื่อ : 21 เม.ย. 2560
ดาวน์โหลด